Brussels Studies: Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel

Bekijk andere publicatie over Brussel op Brussels Studies Instituut website.difference between spotting and perioduterus size

>> Meer

Beheer van de verkeerslichten als basis voor mobiliteitskeuzes. Strategische uitdagingen van een technisch instrument

Dit artikel gaat dieper in op het systeem voor verkeerslichtenbeïnvloeding waarvan het openbaar vervoer in Brussel gebruikmaakt. Deze technische voorziening zorgt voor de temporele herverdeling van het gebruik van de ruimte ten voordele van het openbaar vervoer en moet de bestendige daling van de commerciële snelheid van de voertuigen van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) beteugelen en dus besparingen op de exploitatiekosten realiseren. Ons doel: deze technische voorziening toelichten en de onderliggende beleidsmatige uitdagingen op het vlak van ruimtelijk beheer onder de aandacht brengen. In de kern van alle discussies rond verkeerslichtenbeïnvloeding staat uiteraard de kwestie van de respectieve plaats van het openbaar vervoer en de auto rekening houdend met de zeer hoge verkeerscongestie. Met deze benadering willen we ook de aandacht vestigen op het weinig zichtbare werk van het bestuur (Brussel Mobiliteit in dit geval) dat erin slaagt om tot compromissen te komen, met telkens voor- en nadelen, opdat een project goed zou werken in het Brusselse “ecosysteem”.

BSI Synthesenota. In de sporen van de Eerste Wereldoorlog in Brussel

De honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog heeft die periode weer voor het voetlicht gebracht. De belangstelling van de media voor de eerste herdenkingen is ongezien en zelfs verrassend voor een conflict dat lange tijd in de schaduw van de nog moorddadigere Tweede Wereldoorlog is gebleven. Alles wees erop dat de “Groote Oorlog” niet meer dan een verre herinnering was, maar we moeten vaststellen dat het grote publiek er echt meer over wil weten.

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag zijn er ook veel werken gepubliceerd, waarvan een groot aantal aansluit bij de hernieuwde belangstelling van de laatste twintig jaar voor historisch onderzoek over de Eerste Wereldoorlog. Het geval België, waar strijd werd geleverd en waarvan het grondgebied bijna volledig bezet was, is zeer uitgebreid bestudeerd. Verschillende recente studies gaan over Brussel, maar er ontbreekt nog een allesomvattende synthese die specifiek aan de hoofdstad is gewijd. Deze eerste nota geeft dus een overzicht van de materiele en immateriële sporen van het conflict in Brussel.

De synthesenota heeft niet de bedoeling om de geschiedenis van Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog te beschrijven noch de recentste werken over dat onderwerp te presenteren, maar om antwoorden te geven op enkele eenvoudige vragen die de Brusselaars zich vandaag stellen: wat blijft er over van de Eerste Wereldoorlog in Brussel? Wie interesseert zich daarvoor? Waarom? Welke plaats neemt het conflict vandaag nog in het Brusselse geheugen in? Hoe komt dat tot uiting in de stedelijke ruimte? Met andere woorden, de nota gaat omgekeerd chronologisch te werk en gaat na wat de tand des tijds heeft doorstaan.

Brussels Studies fact sheet. De nood aan leerkrachten in het Brussels Gewest tegen 2020

Tegen het schooljaar 2019-2020 zal het aantal leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ongeveer 24 000 zijn toegenomen in vergelijking met 2013-2014. Deze groei doet bijkomende noden ontstaan, niet alleen op het gebied van infrastructuur, maar ook op het vlak van leerkrachten. Een interuniversitair team van de Vrije Universiteit Brussel, de Université libre de Bruxelles, de Université Saint-Louis en de Katholieke Universiteit Leuven heeft de beschikbare gegevens onderzocht met het doel hierin meer inzicht te verschaffen vanuit een Brussels oogpunt. In het Cahier nr. 5 van het BISA, samengevat in een Fact Sheet van Brussels Studies, worden de ramingen van voornoemd team toegelicht inzake de behoeften aan onderwijzend personeel tegen 2019-2020.

Duurzame wijk Tivoli: naar een nieuw soort stadsleven in Brussel?

Ook in het Brusselse beleid wordt meer en meer verwezen naar duurzaamheid. Met 400 woningen, een park en een bedrijvencentrum voor "groene" ondernemingen is het project rond de duurzame wijk Tivoli een van de meest ambitieuze die momenteel in Brussel ontwikkeld worden. In 2012 besloten onderzoekers van de Université Saint-Louis in Brussel (USL-B), de Université libre de Bruxelles (ULB) en de Université catholique de Louvain (UCL) om dit samen met enkele verenigingen zoals Periferia, dat instaat voor de participatie in het geval van Tivoli, in vivo te gaan bestuderen. In dit artikel wordt een deel van de werkzaamheden van deze groep samengevat op basis van vier thema's: 1) veranderingen van de openbare actie en van het "bestuur", 2) participatie in het kader van een duurzaam project, 3) verband tussen architectuur en het model van een duurzame stad, 4) toe-eigening van duurzaam wonen in twee andere Brusselse projecten. Voor de auteurs brengt het Tivoli-project (nieuwe?) werkwijzen aan het licht die stilstaan bij de manier waarop in bredere zin vorm gegeven wordt aan de moderne stad.

BSI Synthesenota. Huisvesting in Brussel: diagnose en uitdagingen

Deze synthesenota verduidelijkt de verschillende aspecten van de huidige huisvestingsproblematiek in Brussel vanuit verschillende invalshoeken (demografisch, juridisch, politiek en sociologisch). De nota verstrekt geen exhaustieve stand van zaken van de kennis over de woonomgeving, maar biedt een overzicht van de huidige kennis en actuele uitdagingen. De nota licht de verschillende dimensies van de huisvestingsproblematiek toe in de context van de demografische groei en de sociale fragmentering, brengt de controverses en debatten over dat vraagstuk aan het licht en stipt de grootste uitdagingen voor de toekomst aan.