Brussels Studies: Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel

Bekijk andere publicatie over Brussel op Brussels Studies Instituut website.difference between spotting and perioduterus size

>> Meer

BSI synthesenota. De Brusselse jeugd: tussen diversiteit en kwetsbaarheid

Deze synthesenota, voorgesteld als een thematische nota, strekt ertoe een portret te maken van zowel de Nederlandstalige als Franstalige Brusselse jongeren van 12 tot 25 jaar aan de hand van een groot aantal diverse gegevens en wetenschappelijke werken die sinds 2005 zijn gepubliceerd. De complexe situatie op het vlak van de instellingen en het gebruik van de talen, die zowel de Brusselse context als de onderzoeken kenmerkt, vereist een dergelijke synthese. Dit overzicht van de kennis over de Brusselse jongeren vestigt de aandacht op hun buitengewone diversiteit en grote kwetsbaarheid, alsook op het werk dat nog moet worden uitgevoerd om de lacunes weg te werken en de beschikbare gegevens voor de actoren te velde te verbeteren. Daarom is deze synthesenota eveneens een voorstel van onderzoeksagenda.

Migratiebewegingen en dynamische processen in de Brusselse wijken

Dit artikel onderzoekt de rol van de migratiebewegingen in de dynamische processen die leiden tot de sociaaldemografische transformatie van de wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en formuleert enkele beschouwingen over de beleidsimplicaties daarvan. Uit deze analyse van de complexe migratiebewegingen in het Gewest kunnen enkele significante samenvattende conclusies worden getrokken. De armste gebieden van de stad, de zogenaamde “arme halve maan”, liggen op het kruispunt van uiteenlopende migratiebewegingen, die vooral gekenmerkt worden door de instroom van nieuwe migranten uit arme landen of landen uit de tussencategorie en door de uitstroom van de inwoners. De analyse toont evenwel ook aan dat de functie van die wijken niet helemaal kan worden herleid tot een transitfunctie, aangezien een groot deel van de bevolking er blijft wonen. In de rijkste gebieden van de stad, die in het zuidoostelijk kwadrant van het Gewest liggen, zijn er daarentegen veel minder grootschalige migratiebewegingen. Daar vestigen zich geen nieuwkomers noch gezinnen die wegtrekken uit de achtergestelde gebieden van de stad. Ze lijken in grote mate gesloten voor bevolkingsbewegingen.

Kwalificerende opleiding: doorstroming naar werk voor 
Brusselse laaggeschoolde werkzoekende jongeren?

Het Brussels Franstalige beroepsopleidingssysteem verhoogt significant de kansen op professionele inschakeling van de deelnemers, vooral wanneer het gaat om kwalificerende opleidingen. De mogelijke impact, namelijk een tweede kans voor jongeren met weinig of geen diploma’s, wordt evenwel getemperd door de aanwervingspraktijken van de ondernemingen. Doorgaans geven ze de voorkeur aan degenen die een kwalificerende opleiding hebben gevolgd, maar ze houden rekening met andere criteria bij jobschaarste. De meest kwetsbare jongeren halen minder voordeel uit hun kwalificerende opleiding, want ze vinden minder snel een stabiele betrekking. Het lijkt dus noodzakelijk om economische ontwikkeling te combineren met een gegarandeerd aanbod aan opleidingstrajecten, teneinde de Brusselse werkloosheid aan te pakken.

95

Marie Mc Andrew

25/01/2016

Toegang tot scholen van gemeenschappen met een kwetsbare taal: een Canadees perspectief

Na onderzoek van enkele elementen in het debat over de controle door de gemeenschappen met een kwetsbare taal van de toegang tot hun scholen, presenteert de auteur de tegengestelde keuzes die de Franstalige minderheid in Canada sinds een veertigtal jaar op dat vlak heeft gemaakt naargelang ze al dan niet de meerderheidsgemeenschap van de regio is, alsook sommige gevolgen van die keuzes. De situatie in Canada illustreert twee logica's, enerzijds de bescherming van een kwetsbare minderheid door het beperken van de toegang tot de door haar gecontroleerde scholen tot degenen die een historische of bijzondere band hebben met de taal in kwestie, en anderzijds een dynamisch gebruik van scholing om de etnolinguïstische verhoudingen te wijzigen. Beide keuzes kunnen relevant zijn. De eerste keuze is evenwel duidelijk defensief en zou moeten worden beperkt tot groepen waarvan niet de historische, maar de huidige kwetsbaarheid nog steeds een feit is. De tweede keuze biedt veel meer voordelen en getuigt van een dynamische definitie van aanhorigheid en cultuur, die garant staat voor een substantiële ontwikkeling in de toekomst.

Brussels Studies fact sheet. De wereld in Brussel. Brussel in de wereld

"De wereld in Brussel, Brussel in de wereld" is het thema van de 2015 editie van de Nacht van de Kennis over Brussel [zie het programma], die doorgaat op 27 november in het Kaaitheater. Aan de hand van korte presentaties en debatten worden essentiële sleutels gegeven om Brussel (beter) te begrijpen, op een wetenschappelijk gefundeerde manier. Dat gebeurt aan de hand van tussenkomsten over de internationalisering van Brussel, de positie van deze kleine wereldstad in globale netwerken, de informele economie, de segregatie in het onderwijs, jeugddelinquentie, of nog de rol van universiteiten bij de opvang van de vluchtelingen ...

Als opstap naar dit moment van informatie-uitwisseling en reflectie, publiceert Brussels Studies een korte nota waarbij Jean-Pierre Hermia (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) en Christian Vandermotten (Université Libre de Bruxelles) een stand van zaken geven voor twee essentiële elementen: de kenmerken van de buitenlandse aanwezigheid in het Gewest en de plaats en specificiteit van Brussel ten opzichte van andere grootsteden op het Europese continent.