Brussels Studies: Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel

Bekijk andere publicatie over Brussel op Brussels Studies Instituut website.difference between spotting and perioduterus size

>> Meer

Brussels Studies fact sheet. De nood aan leerkrachten in het Brussels Gewest tegen 2020

Tegen het schooljaar 2019-2020 zal het aantal leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ongeveer 24 000 zijn toegenomen in vergelijking met 2013-2014. Deze groei doet bijkomende noden ontstaan, niet alleen op het gebied van infrastructuur, maar ook op het vlak van leerkrachten. Een interuniversitair team van de Vrije Universiteit Brussel, de Université libre de Bruxelles, de Université Saint-Louis en de Katholieke Universiteit Leuven heeft de beschikbare gegevens onderzocht met het doel hierin meer inzicht te verschaffen vanuit een Brussels oogpunt. In het Cahier nr. 5 van het BISA, samengevat in een Fact Sheet van Brussels Studies, worden de ramingen van voornoemd team toegelicht inzake de behoeften aan onderwijzend personeel tegen 2019-2020.

Duurzame wijk Tivoli: naar een nieuw soort stadsleven in Brussel?

Ook in het Brusselse beleid wordt meer en meer verwezen naar duurzaamheid. Met 400 woningen, een park en een bedrijvencentrum voor "groene" ondernemingen is het project rond de duurzame wijk Tivoli een van de meest ambitieuze die momenteel in Brussel ontwikkeld worden. In 2012 besloten onderzoekers van de Université Saint-Louis in Brussel (USL-B), de Université libre de Bruxelles (ULB) en de Université catholique de Louvain (UCL) om dit samen met enkele verenigingen zoals Periferia, dat instaat voor de participatie in het geval van Tivoli, in vivo te gaan bestuderen. In dit artikel wordt een deel van de werkzaamheden van deze groep samengevat op basis van vier thema's: 1) veranderingen van de openbare actie en van het "bestuur", 2) participatie in het kader van een duurzaam project, 3) verband tussen architectuur en het model van een duurzame stad, 4) toe-eigening van duurzaam wonen in twee andere Brusselse projecten. Voor de auteurs brengt het Tivoli-project (nieuwe?) werkwijzen aan het licht die stilstaan bij de manier waarop in bredere zin vorm gegeven wordt aan de moderne stad.

BSI Synthesenota. Huisvesting in Brussel: diagnose en uitdagingen

Deze synthesenota verduidelijkt de verschillende aspecten van de huidige huisvestingsproblematiek in Brussel vanuit verschillende invalshoeken (demografisch, juridisch, politiek en sociologisch). De nota verstrekt geen exhaustieve stand van zaken van de kennis over de woonomgeving, maar biedt een overzicht van de huidige kennis en actuele uitdagingen. De nota licht de verschillende dimensies van de huisvestingsproblematiek toe in de context van de demografische groei en de sociale fragmentering, brengt de controverses en debatten over dat vraagstuk aan het licht en stipt de grootste uitdagingen voor de toekomst aan.

BSI synthesenota. De Brusselse jeugd: tussen diversiteit en kwetsbaarheid

Deze synthesenota, voorgesteld als een thematische nota, strekt ertoe een portret te maken van zowel de Nederlandstalige als Franstalige Brusselse jongeren van 12 tot 25 jaar aan de hand van een groot aantal diverse gegevens en wetenschappelijke werken die sinds 2005 zijn gepubliceerd. De complexe situatie op het vlak van de instellingen en het gebruik van de talen, die zowel de Brusselse context als de onderzoeken kenmerkt, vereist een dergelijke synthese. Dit overzicht van de kennis over de Brusselse jongeren vestigt de aandacht op hun buitengewone diversiteit en grote kwetsbaarheid, alsook op het werk dat nog moet worden uitgevoerd om de lacunes weg te werken en de beschikbare gegevens voor de actoren te velde te verbeteren. Daarom is deze synthesenota eveneens een voorstel van onderzoeksagenda.

Migratiebewegingen en dynamische processen in de Brusselse wijken

Dit artikel onderzoekt de rol van de migratiebewegingen in de dynamische processen die leiden tot de sociaaldemografische transformatie van de wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en formuleert enkele beschouwingen over de beleidsimplicaties daarvan. Uit deze analyse van de complexe migratiebewegingen in het Gewest kunnen enkele significante samenvattende conclusies worden getrokken. De armste gebieden van de stad, de zogenaamde “arme halve maan”, liggen op het kruispunt van uiteenlopende migratiebewegingen, die vooral gekenmerkt worden door de instroom van nieuwe migranten uit arme landen of landen uit de tussencategorie en door de uitstroom van de inwoners. De analyse toont evenwel ook aan dat de functie van die wijken niet helemaal kan worden herleid tot een transitfunctie, aangezien een groot deel van de bevolking er blijft wonen. In de rijkste gebieden van de stad, die in het zuidoostelijk kwadrant van het Gewest liggen, zijn er daarentegen veel minder grootschalige migratiebewegingen. Daar vestigen zich geen nieuwkomers noch gezinnen die wegtrekken uit de achtergestelde gebieden van de stad. Ze lijken in grote mate gesloten voor bevolkingsbewegingen.