Brussels Studies: Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel

Geef uw mening over het tijdschrift! Mogen we u vragen deze enquête in te vullen?

 

Bekijk andere publicatie over Brussel op Brussels Studies Instituut website.difference between spotting and perioduterus size

>> Meer
106

Marguerite Silvestre

09/11/2016

Philippe Vandermaelen, de Mercator van het jonge België

Dit artikel stelt de conclusies voor van een boek dat mede werd uitgebracht door de Koninklijke Bibliotheek van België: Philippe Vandermaelen, Mercator de la jeune Belgique. Histoire de l’Établissement géographique de Bruxelles et de son fondateur. Deze publicatie is het resultaat van 25 jaar onderzoek binnen de afdeling Kaarten & Plannen, waar de buitengewone cartografische en documentaire collectie van het Établissement géographique de Bruxelles wordt bewaard. Het artikel en het boek waarnaar het verwijst, vertellen het levensverhaal van de visionaire geograaf volgens een chronologisch verloop met als rode draad zijn cartografische productie (methodologie, samenwerkingen, opmetingen, nivelleringen, commercieel beheer, enz.) tot de overdracht naar de Dépôt de la Guerre, het latere Nationaal Geografisch Instituut. Het geeft ook een transversaal overzicht van de verschillende institutionele creaties van Vandermaelen: het documentatiecentrum, de natuurhistorische galerij, de school voor lithografie en de normaalschool, het etnografisch museum en de organisatie van wetenschappelijke expedities.

105

Catherine Xhardez

24/10/2016

Integratie van nieuwkomers in Brussel: 
een institutionele en politieke puzzel

In België is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste toegangspoort voor internationale migranten. Zoals overal in Europa zijn migratie en vooral postmigratie, namelijk de integratie van de nieuwkomers in de gastsamenleving, zeer delicate kwesties. Binnen de Belgische federale Staat hebben de deelgebieden een verschillend integratiebeleid opgezet, dat onlangs ingrijpend gewijzigd werd, vooral in Brussel, waar de situatie interpellerend is. Er zijn immers verschillende instellingen (die met elkaar kunnen concurreren) bevoegd voor het integratiebeleid. Vandaag bestaan er op hetzelfde grondgebied twee inburgeringstrajecten: een Nederlandstalig en een Franstalig. Het artikel strekt ertoe die trajecten in detail te beschrijven binnen de uitermate complexe Brusselse institutionele context. Het is niet enkel de bedoeling om het institutionele labyrint waarin het inburgeringsbeleid wordt gevoerd, te bestuderen en te begrijpen, maar ook om de trajecten te vergelijken. Die institutionele puzzel heeft gevolgen voor de actoren, zowel voor de overheden als voor de migranten zelf.

De ruimtelijke verspreiding van CCTV in de publieke ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds de introductie van CCTV (closed circuit television) in de vroege jaren negentig in de Brusselse publieke ruimte groeide dit cameratoezichtsysteem qua reikwijdte en doeleinden. Het cameranetwerk van de Belgische hoofdstad kent opeenvolgende uitbreidingsgolven en wint geleidelijk terrein, zowel fysiek als ideologisch. In dit artikel onderzoeken we de geografische uitbreiding en de verdeling van camera’s in de Brusselse publieke ruimte, evenals het beleid en de beweegredenen die daaraan ten grondslag liggen. We hebben een exhaustieve kaart gemaakt van de ruimtelijke verdeling van de beveiligingscamera’s op schaal van de stadsregio’s. Deze ruimtelijke analyse werd aangevuld met een reeks van semigestructureerde interviews met publieke autoriteiten en lokale politie. We beschrijven het Brusselse CCTV-netwerk enerzijds in een context van wereldwijd verweven stedelijke concurrentie en neoliberaal beleid ten opzichte van onveiligheid, maar anderzijds bekijken we de daadwerkelijke ontwikkeling van videosurveillance in het licht van zijn lokale politieke economie.

Beheer van de verkeerslichten als basis voor mobiliteitskeuzes. Strategische uitdagingen van een technisch instrument

Dit artikel gaat dieper in op het systeem voor verkeerslichtenbeïnvloeding waarvan het openbaar vervoer in Brussel gebruikmaakt. Deze technische voorziening zorgt voor de temporele herverdeling van het gebruik van de ruimte ten voordele van het openbaar vervoer en moet de bestendige daling van de commerciële snelheid van de voertuigen van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) beteugelen en dus besparingen op de exploitatiekosten realiseren. Ons doel: deze technische voorziening toelichten en de onderliggende beleidsmatige uitdagingen op het vlak van ruimtelijk beheer onder de aandacht brengen. In de kern van alle discussies rond verkeerslichtenbeïnvloeding staat uiteraard de kwestie van de respectieve plaats van het openbaar vervoer en de auto rekening houdend met de zeer hoge verkeerscongestie. Met deze benadering willen we ook de aandacht vestigen op het weinig zichtbare werk van het bestuur (Brussel Mobiliteit in dit geval) dat erin slaagt om tot compromissen te komen, met telkens voor- en nadelen, opdat een project goed zou werken in het Brusselse “ecosysteem”.

BSI Synthesenota. In de sporen van de Eerste Wereldoorlog in Brussel

De honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog heeft die periode weer voor het voetlicht gebracht. De belangstelling van de media voor de eerste herdenkingen is ongezien en zelfs verrassend voor een conflict dat lange tijd in de schaduw van de nog moorddadigere Tweede Wereldoorlog is gebleven. Alles wees erop dat de “Groote Oorlog” niet meer dan een verre herinnering was, maar we moeten vaststellen dat het grote publiek er echt meer over wil weten.

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag zijn er ook veel werken gepubliceerd, waarvan een groot aantal aansluit bij de hernieuwde belangstelling van de laatste twintig jaar voor historisch onderzoek over de Eerste Wereldoorlog. Het geval België, waar strijd werd geleverd en waarvan het grondgebied bijna volledig bezet was, is zeer uitgebreid bestudeerd. Verschillende recente studies gaan over Brussel, maar er ontbreekt nog een allesomvattende synthese die specifiek aan de hoofdstad is gewijd. Deze eerste nota geeft dus een overzicht van de materiele en immateriële sporen van het conflict in Brussel.

De synthesenota heeft niet de bedoeling om de geschiedenis van Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog te beschrijven noch de recentste werken over dat onderwerp te presenteren, maar om antwoorden te geven op enkele eenvoudige vragen die de Brusselaars zich vandaag stellen: wat blijft er over van de Eerste Wereldoorlog in Brussel? Wie interesseert zich daarvoor? Waarom? Welke plaats neemt het conflict vandaag nog in het Brusselse geheugen in? Hoe komt dat tot uiting in de stedelijke ruimte? Met andere woorden, de nota gaat omgekeerd chronologisch te werk en gaat na wat de tand des tijds heeft doorstaan.